сряда, 23 май 2018 г.

В примката на Марс: извън шаблона, но право в целта

Най-общия смисъл и значение на Слънчево-Марсовия цикъл е свързан с реализацията на принципа на силата и енергията в наши живот. Ретроградната примка на Марс, в рамките на която се осъществява и неговото ретроградно движение пък е най важната фаза от този цикъл. В този период Марсовите принципи узряват и дават своя плод - както на конструктивните така и на изкривените си форми. Ставаме участници и свидетели на максимална активност насочена към постигане на поставените цели, на себереализация под формата на активно въздействие с цел видима промяна в обективната реалност, когато Марсовия импулс е правилно насочен в контекста на конкретна жизнена програма или напротив- на конфликти, кризи, борба и противопоставяне с външния свят.

Като всеки хелиакален цикъл така и този на Марс има две фундаментални опорни точки. Начало, което същевременно се явява и край на предходна програма при свпада на външната планета със Слънцето и кулминация - при опозицията на Слънцето към външната планета, по време на което настъпва максимална реализация на заложените в началото импулси и програми. Или иначе казано, в началото на цикъла на вътрешен план се оформя онова съдържание, което ще получи развитие при неговия развой, а по време на клуминацията импулсът следва да постигне целта си под формата на конкретни обстоятелства и заложените в началото тенденции се въплъщават в конкретни събития и промени. Близо до кулминацията в хелиакалните цикли на външните планети се формира и ретроградната примка, в която планетата при видимото си за земния наблюдател движение, три пъти преминава през един определен участък от еклиптиката-в права, ретроградна и отново права посока.

Кулминацията настъпва при противопоставянето/опозицията/ със Слънцето, в средата на ретроградния период. Още в началото на ретроградната примка обаче, заложените при формирането на цикъла тенденции започват за се оформят във вид на конкретни събития и обстоятелства, а концентрацията на планетните принципи и изяви в живота ни започва да расте. Акцентирайки с трикратния си поход определен участък от еклиптиката планетата фиксира нашето внимание върху определени житейски теми и сфери, които в този момент се превръщат в област с интензивно въздействие и промяна, било то по наша воля, или по волята на обстоятелствата. При първото преминаване в право движение, тенденциите които предстои да се превърнат в реалност само загатват за себе си, при второто вече ретроградно преминаване настъпва максималната им концентрация и проявление, а при третото -принасят плодовете си и се превръщат в част от нашата реалност. Мощният ефект, който имат външните планети, когато преминават през ретроградната си примка се дължи обаче не само на това, че три пъти настойчиво привличат вниманието ни към определени сфери във външната и вътрешната ни реалност, но и на факта, че в този момент те се намират на максимално близко разстояние до земята и проекцията на принципите им става по-осезаема. В този момент, възможностите за промяна в житейските обстоятелства свързани с планетата и мястото, което тя акцентира са най силно изразени.

И тук е момента да се върнем отново да към нашия главен герой-Марс. Тъй като промяната в случая е възможна при прилагането на неговите принципи- сила, воля и енергия, резултатите в оптимален вариант би следвало да се проявят като постигнати цели, като ефект от целенасочени действия.

Какво обаче се случва когато целите не са разпознати и определени правилно, или целенасочени действия до този момент липсват.Случва се онова, заради което ретроградните периоди на Марс са известни печалната си слава - време на борби, раздори, беди, проблеми и нещастия в следствие на неправилно усвоената и насочена Марсова енергия, която в този момент така или иначе ще търси и ще намери къде да пробие с разрушителна сила. Особено внимание в настоящата ретроградна примка на Марс, изисква тройно поставения акцент в върху напрегнатите взаимоотношения с Уран, влиянието на марсовата кулминация върху сезона на на затъмненията през лятото и конкретното противостояне със Слънцето, което в рамките на един голям Марсов цикъл  15 години се случва веднъж максимално близо до Земята.

И така, от 11 май до 10 октомври Марс ще се намира в ретроградната си примка. В този период, Слънчево - марсовия цикъл, започнал в края на юли и началото на август 2017 г., било то като нов импулс в целенасочени действия за постигане на цели, било то като борба със света и околните, ще достигне кулминация, а всички заложени в него тенденции и значения ще се разгърнат и проявят под формата на външни събития. Под влияние на тези кулминационни процеси върху областта на интензивно въздействие /участък от еклиптиката/ на принципите на силата и волята, както в конструктивен така и деструктивен контекст, и в резултат на нашите собствени активни действия или в резултат кризи и проблеми, в процес на постижения или промяна ще се окажат най-вече следните житейски сфери и теми: 

-дългосрочни житейски цели, определящи мястото ни в света и социума

-кариерата, професионалната дейност, статус и положение

-въпроси свързани с родители и по-възрастни роднини, недвижимостите и собствеността

-въпроси касаещи и обвързващи ни с формални процедури, закони, взаимоотношения с официални органи и инстанции

-въпроси свързани със свободата и отговорността във взаимоотношенията, узрели за трансформация и кардинално обновление на съществуващите съюзи

-въпроси за свободата и отговорността въобще, като фундаментални принципи на взаимоотношенията ни със социума и потенциалът ни да си сътрудничим с него интегрирайки личните си цели с тези на социалната среда

Както вече посочих, някои или всички тези теми ще се превърнат в области на концентрирана изява на Марсовите принципи на силата и волята. В съзидателен или деструктивен контекст, зависи от това как възприемаме и проявяваме тези принципи чрез действията си.  От това дали сме интегрирали марсианските принципи в съзнанието и поведението си, или ги проектираме във външния свят зависи дали събитията и промените ще се случват по наша воля, или по волята на независими от нас обстоятелства. Налага се да действаме мъдро-пасивността, както импулсивните, но безсмислени действия са еднакво опасни. Бездействието ще предизвиква промени под влиянието на външни влияния, чужди действия и външни обстоятелства пораждащи изкривяване на собствената ни реалност и възпрепятстващи постигането на личните ни цели и стремежи. Безсмислената активност и необмислените постъпки, конфликтите и противопоставянето пък ще имат непредвидим но трайни последствия.

Марс определено е отговорен за това как и къде насочваме енергията си. Тъй като за болшинството от нас основните сфери на прилагане на енергични усилия и воля са свързани с работата, то често примките на Марс указват и време на важни промени в професионалните дела и ангажименти. Промените в това как и с какво се занимаваме, ще се проектират преди всичко в домовете през които транзитира Марс, но що се отнася до професионалните дела биха могли да бъдат свързани със следното:

- Завършване на проекти и постигане на цели, или възпрепятстването им поради прекратяване или изменение на съществуващи условия. Резултатът и в двата случая ще даде свободата да насочим енергията си в нови направления.

-Пренасочване на личната енергия извън пределите на социалните цели. Ако до този момент сме работили заради постигането на социални постижения, статус, положение или надеждност сега можем да намерим области на приложение на енергията  съответстващи на действителните ни интереси и потенциали.

-Промени в областите, в които си сътрудничим с други хора и организации, както и в методологията и структурата, чрез които се осъществява това сътрудничество.


Не бива да пренебрегваме и факта, че Марс като планета свързана с мъжката идентичност, може да има различни изяви и проявления при мъжете и жените. Мъжката активна енергия разбира се присъства във всеки от нас, независимо от пола, а когато Марс се намира в своята примка тя започва особено мощно и явно да се проявява в живота ни. Но докато за мъжката половина от човечеството в повечето случаи не остава друга възможност, освен да се идентифицира с марсианските принципи и да ги реализира чрез основни за структурата на личността качества, то при жените, в зависимост от способностите да действат независимо и самостоятелно, Марс често символизира тези, върху които съответните неизразени аспекти на самоличността се проектират - мъжете в живота им, най-често близките.

Под влияние на концентрирано насочената Марсова енергия, в този период мъжете би следвало да проявят максимална активност, концентрирайки се върху постигане на външни цели и върху въздействие на външната реалност за да реализират важни промени и постижения в своя живот. Или напротив да се въвлекат в остро противопоставяне и разрушителни конфликти, при недобре усвоена и насочена до момента Марсова енергия. В съответствие с темите и особеностите на текущия цикъл, силния пол ще бъде склонен да промени, а в случай че не може -да разруши съществуващи рамки във вид на ограничения и обременяващи задължения, в стремеж за придобиване на повече свобода и независимост, или кардинално преустройство и обновление на житейските обстоятелства. Що се касае до дамите, предвид това, че те също могат да станат инициатори на подобни процеси огромна роля в разгръщането на посочените тенденции и резултатите от тях, ще имат мъжете в живота им. Взаимоотношенията с мъжете, делата на близките мъже в обкръжението, влиянието на мъжете във важни житейски сфери биха могли да се превърнат в приоритет или причина за ключови събития, а понякога и тотален обрат в порядъка на живота, за нежната половина от човечеството.

Особености главни периоди и критични точки в настоящата ретроградна примка на Марс

Най-важната особеност обаче при настоящата ретроградна примка на Марс е самата кулминация, настъпваща по време на опозицията със Слънцето на 27 юли. На всеки две години тя отбелязва пиковия момент в Слънчево-марсианския цикъл, и всеки път в този момент Марс се приближава до Земята. Но веднъж на 15 години, той се приближава максимално близо  и тази фаза е известна като Великото противостояне на Марс. Следващо такова ще имаме през 2035г., а предходното беше през 2003г. Близостта на Марс допълнително усилва и фокусира концентрацията на марсианска енергия, което многократно подчертава и ефекта както на нашите действия през периода, така и на външните събития.

Втората особеност е, че кулминацията съвпада с лунното затъмнение на 27 юли, поради което можем да очакваме, че промените които ще произтекат в рамките на настоящата ретроградна примка действително ще бъдат съдбовни. Предвид това че е акцентиран Южния лунен възел, за съжаление трябва да имаме предвид, че повечето от тях ще настъпят принудително, или най-малкото като ефект от от действия/бездействия или постъпки в миналото.

Третата особеност, е свързана с трикратния акцент върху конфронтацията с Уран, която поставя пред нас задачи, свързани с въплащаването в конкретни форми на идеите за свобода и прогрес, изискващи излизане извън установените шаблони, без значение дали ще бъдем инициатори на тези процеси, или участници в тях по волята на външни обстоятелства.Тези процеси ще се развиват рязко и интензивно, чрез динамично преустройство на взаимоотношенията касаещи сътрудничеството с тях, а също и във всичко, което до този момент е било източник на надеждонст и мярка за устойчивост. Първоначално тези тенденции и произтичащите от тях задачи се оформат в периода 10-18 май, след което ще достигнат максимална зрялост и проявление от 20 юли до 3 август, за да донесат своите плодове и резултати в периода 15-20 септември, когато вече ще станат и присъщ аспект на заобикалящата ни реалност.

Най-концентриран и напрегнат разбира се ще бъде периодът на същинско ретроградно движение 26 юни-27 август, когато смисълът и тенденциите заложени в началото на Слънчево-марсовият цикъл през лятото на 2017г. ще бъдат максимално проявени. А в рамките на този период и особено в дните около 27 юли /седмица преди и седмица след това/ ще достигнат своя пик по-трансформиращите и революционни сюжети в него. В този период, ефектът от нашите действия насочени към постигането на личните ни цели, резултатите от прилаганата от нас стратегия за себереализация, последствията от това накъде сме насочвали енергията си, как сме усвоявали и проектирали в живота си марсианските принципи на силата и волята ще се проявят мощно и вероятно ще станат причина за житейски обрати.

От всичко казано до тук става ясно, че за активните, способни да управляват и влагат в съзидателни цели енергията си хора, и за тези, които разбират и осъществяват себереализацията си чрез активно въздействие и обмен със заобикалящия свят, този период може да поднесе мощен порив и да привлече нови възможности и условия. Ако житейската нагласа по принцип, или през текущия Слънчево-Марсов цикъл е била мотивирана от борба и противопоставяне с външния свят и проявена чрез изкривени принципи на силата и волята като инат или агресия, пасивност или примирение, това вероятно ще се окаже изключително дискомфортен период, във които всичко което до този момент е било привидно надеждно и устойчиво  ще се руши под влияние на чужди решения и външни фактори.

Разбира се, да си напомняме, че всяка необмислена и неоправдано рискована постъпка, всеки конфликт или проблем в този период могат да имат разрушителни последствия е излишно. Излишно е също да напомняме, че в Марсовите периоди вероятността от аварии, критични и опасни ситуации, военни конфликти и мащабни катастрофи, особено в края на юли, е нажежена до максимум. Само добре обмислени, възвишени и целенасочени усилия, съчетани с добре усвоени способности за самоконтрол, ще ни позволят на направим съответните промени управляеми и желани от нас.

На всички пожелавам успешно лято, резултатни действия и съзидателни промени!

Няма коментари:

Публикуване на коментар