понеделник, 12 февруари 2018 г.

Слънчевото затъмнение във Водолей : готов съм да се включа в хора на звездите

Вътрешна революция, нова реалност или скок в неизвестното

Основната астрологична картина през февруари се определя от Сезонът на затъмненията и появата на Венера като вечерница. Поради мащабното си влияние върху земните процеси обаче, затъмненията винаги имат по-осезаем характер тук и сега. Те поставят в центъра на нашето внимание въпроси и ситуации, изискващи усвояването на една изцяло нова реалност и адаптацията към нея. Много често, особено както при настоящия сезон, когато лунното затъмнение предхожда слънчевото, настъпват необичайни дори парадоксални събития и промени които преобръщат живота ни с краката нагоре, а сега, в седмицата на затъмнението,  пред нас стои задачата да създадем порядък в този хаос и да се приучим да живеем в новите условия. Същевременно, всяко слънчево затъмнение ни поднася възможност да повлияем на процесите формиращи бъдещето, да бъдем творци, а не пасивни участници на собствения си живот. Темите вече бяха зададени в августовския сезон на затъмненията и тъй като вече съм ги описала, не смятам този път да се спирам подробно на тях. Далеч по-полезно би било да вникнем във вътрешните процеси протичащи в дните преди, по време и след слънчевото затъмнение през тази седмица, за да можем да се синхронизираме с тях и да ги използваме по един конструктивен и съзидателен за себе си начин.

И така, добре е да имаме предвид, че настоящите събития и процеси на са изолиран случай, а естествена закономерност, етап в развитието или резултат от осъществени или не решения и избори възникнали през август-септември 2017г. До колко смели и решителни сме били в осъществяването им, съумели ли сме да се приспособим към настоящето и да поставим основа на бъдещето или все още стоим с единия крак в миналото, удобно настанени в комфорта и сигурността на "добре познатото зло", отхвърлили възможността да предприеме рискованата авантюра да се озовем в "непознатото добро". Или поне да си дадем шанса да го опознаем, със всички произтичащи от това решения и съпътстващите ги действия и промени. Приключването на тези процеси и равносметката за тях тече сега, 8-15 февруари - в последната фаза на лунния цикъл преди затъмнението.

Държа да отбележа, че това много често е преди всичко психологически, отколкото събитиен процес. Събитията вече са се случили и отминалото лунно затъмнение ги е довело до кулминация. За да изясним този процес е необходимо да си напомним, че астрономически погледнато затъмненията са фази на Луната. Слънчевото затъмнение протича по време на Новолуние когато лунния диск покрива слънчевия. Лунните затъмнения се случват по време на Пълнолуние, когато Земята се разполага между Светилата и хвърля сянката си върху лунния диск. Решаващия фактор, който превръща обикновените лунни фази в затъмнения е оста на лунните възли /точките в които орбитата на Луната пресича еклиптиката/. Всеки път когато Слънцето се намира в близост до Лунните възли, Новолунията и Пълнолунията са съпроводени от затъмнения. Според астрологичната си интерпретация лунните възли представляват вектор на развитие, определящ кармични уроци, обусловени от съдбовни условия и ситуации заложени в хороскопа. От което произтичат и две много важни характеристики на затъмненията

1. Съдбовния им характер. Това е коридор от време, в който свободата на избор е ограничен от тесните рамки на обстоятелствата. В този период, космическите сили, обвързани в симбиоза, се насочват и придобиват съвсем конкретни измерения, в които е вложена толкова мощна енергия, генерирана с години, че и с епохи /повечето семейства затъмнения са възникнали преди хилядолетие/ така че до голяма степен изключват всякакъв опит да бъдат избегнати или променени предполагаемите обстоятелства. В този момент най-силно действа механизма на онези причинно-следствени връзки, които вече не подлежат на промяна. Могат да приемат нова посока или да поемат нови влияния, но ние вече не сме в състояние да променим хода им. /такава възможност обикновено имаме в средните точки между два сезона-в настоящата серия ноември-май/

2.Процесите по време на затъмнения задействат и обслужват принципите на дуалността, проектирани по цялата ос заета от възлите, а не изолирано по знаковата позиция на Слънцето и Луната. В настоящия случай Лъв-Водолей. Това е много важно уточнение тъй като в природата, а и в цялата Вселена дуалността е основополагащ принцип изискващ хармонично смесване на две взаимно противопоставящи се, но и взаимно балансиращи се енергии /принципа/ и именно липсата на баланс между тях, обуславя необходимостта от протичането на гореописаните процеси. Старата народна мъдрост "Бог забавя, но не забравя" може би има предвид именно тази, самобалансираща се природа на Творението. В този смисъл масово ширещия се апел към обслужване на обществени каузи, който щял да бъде подкрепен от Слънчевото затъмнение във Водолей и не само да "преработи" евентуалното му негативно влияние, но и да се превърне в трамплин за духовно-еволюционен скок е малко смешен. Защото не може личност която не е осъзнала и обслужила собствените си амбиции и потенциал, да обслужи общочовешките. Тя все още не знае какво може и трябва да предложи на другите. Така както не е възможно и човек с неосъзнато , неизразено или нездраво его да ги обслужва пълноценно, без те да имат разрушително въздействие върху неговата идентичност и самобитност сътворени по волята на Бог.

Баланса по оста Лъв-Водолей изисква осъзнаване, приемане, разгръщане и налагане на собствените идентичност, потенциал, амбиции и стремежи и намирането на пресечната им, балансираща точка на компромис и съгласие със съвместните, колективните, общочовешки такива. Балансът изключва налагането на личните ценности върху общите, както и използването на общите цели, ценности и нагласи за обслужването на личните. Но изключва също и удобното прикритие зад колективни и абстрактни цели, като извинение за липсата на достатъчно воля и осъзнатост за изява и разгръщане на собствената самоличност с целия заложен в нея потенциал, което на практика води до обезличаване и отказ от обслужването на онази  Божествена искра, заложена във всеки от нас. Балансът по тази ос изисква да открием онези общи, колективни цели и интереси, обслужването на които създава благоприятни условия за развитието и прилагането на личния потенциал както и фокус към онези лични стремежи които обслужват съвместни или обществени идеали. Само едно здраво Его може да разпознае и приеме да отиде на служба за подходящите нему колективни идеали и интереси, без това до доведе до разпад на личността или изродени форми на свръх  Его. И тъй като новолунието сега е във Водолей, а там се намира и южния лунен възел, причинно следствените връзки обусавящи събитията и преживяванията ще ни насочват именно към резултатите от използването на съвместните и обществените каузи, като удобно прикритие за липсата на воля да се ангажираме със себе си, като нещо добре познато с което се справяме перфектно, без да се налага да развиваме индивидуалността си. Ще ни поставят и в конфронтация с хора и ситуации, изискващи от нас отказ от лично мнение, претопяване на самоличността, индивидуалността и личните цели, убеждения и идеали, заради съвместни и колективни цели и идеали.

Добре е внимателно да наблюдаваме и анализираме информацията която получаваме и ситуациите в които попадаме. Онова, което изпълва пространството около нас, идва за да ни подтикне да направим корекции било то в бъдещите си планове, било то в собствените ни представи е модели. Светлинки насочващи вниманието ни към съществени пропуски. Важно е също за съхраним емоционалното си равновесие. Дните около затъмнението и най-вече тези преди него, обичайно се характеризират с гневни изблици, хаос в мислите и чувствата, както и провалени графици и планове, създаващи допълнителни поводи за раздразнение. Събитията всъщност си вървят по своя, обяснима само за тях логика, а обичайните ни способности за контрол и избор на практика липсват. По тази причина предприетите действия и решения, биха могли да имат съвършено непредвидено развитие и да вземат обрат ,който съвсем не сме планирали, предизвиквайки точно противоположен резултат. Това е време на игра без правила, в която главната роля е отредена на Случайността, която съвсем не е ангажирана с нашите представи за добрия или лошия герой. Стремежът към революционни промени, към освобождаване от ограничаващи фактори, изявената склонност към протест срещу съществуващите ограничения могат да подтикнат мнозина към непредсказуеми постъпки, резки и парадоксални решения. Околните могат да ни поднесат неочаквани изненади, а и ние самите се лекота ще рушим онези фрагменти на реалността, които смятаме че не ни устройват. Необмислените и импулсивните постъпки обаче, сега могат да имат съвсем непредвидими последствия и да се разгърнат в далеч по-широки мащаби отколкото сме очаквали. Влиянието на южния възел пък допълнително указва изявата на съвсем първични, но добре усвоени импулси, които макар и присъщи обслужват по скоро изчерпани или неработещи, отколкото прогресивни житейски програми и идеали. Ще бъдем склонни да действаме по скоро под влиянието на утопии и илюзии, а излишната активност би могла да стане причина за агресия, загуби, разочарования и безизходни ситуации.

За осъзнатия човек подобни условия благоприятстват намирането на изход. Пробивът е възможен за този, който умее целенасочено да работи с енергията и ресурсите с които разполага, осъзнава че е необходимо кардинално да промени нещо в себе си или в живота си, готов е на това, но не му достигат мотив, подкрепа на външни фактори или искра. За фаталистите,свикнали да се обосновават с неизбежността на обстоятелствата или за неосъзнатите личности, упорито привързани към собствените си модели и представи, периодът може да се окаже разрушителен. Във всеки случай, се налага да работим с мощния свободолюбив импулс на Водолея от една страна и с властта на непредсказуемите събития от друга. Ако не сме уверени, че сме в състояние грамотно да се справим с тях, разумно е да не предприемаме важни дела и да не взимаме важни решения.

В сезона на затъмненията се налага да бъдем бдителни. Всяко затъмнение носи нови тенденции в развитието на важни житейски сюжети и обстоятелства. При всяко светът неизбежно се променя, в една или друга степен, раждат се нови мисли, идеи, планове, които в последствие ще търсят възможност за въплъщение в реалността. Те в една или друга степен засягат всеки конкретно, доколкото резонират с рождения хороскоп. Но винаги насочват към определена тема или задача съгласно мястото / дома/ където попадат. Не винаги обаче те се проявяват като нещо ново. Понякога акцентират върху вече съществуващи условия, сюжети и състояния, като добавят декорация, така да се каже,  предоставяща ни шансове да преразгледаме и променим подходите си в акцентираните теми и житейски сфери. По правило те се развиват в течение на множество лунни цикли, в продължение на месеци, години, че и десетилетия. Бдителността е състояние на максимална готовност за действие на фона на вътрешно спокойствие. Да бъдеш бдителен означава да бъдеш готов за всякакъв обрат в събитията, при това без да се безпокоиш и без да се ангажираш с оценки, преди да е настъпил решителния момент. Бдителността пести силите си, защото знае, че няма контрол над събитията, но има контрол над действията си спрямо тях. Бдителния  не зацикля над грешките, а ги изучава и не губи време за ненужни преживявания, намирайки се в пълна концентрация върху това което наблюдава, с което е зает.

Разбира се, състоянието на бдителност изисква и подготовка. Дните преди затъмнението са неподходящи за практични дела, но пък са изключително подходящи за вътрешна работа. Желателно е намалим външната активност, да се посветим само на най необходимото, да избягваме източници на стрес и риск. Всеки може да извърши своята персонална революция отказвайки се от установени правила и модели в областта посочена от домът в който попада затъмнението. Корекция изискват най-вече онези от тях, които представляват нарушение на баланса при усвояването и прилагането на принципите заложени по оста Лъв-Водолей. И ако желаем промяната да не протича стихийно, или под натиска на обстоятелствата, следва да се замислим къде трябва да приемем по-прогресивни идеи, да дадем или да си извоюваме повече свобода. И не само да се замислим, но и да набележим конкретни стъпки за осъществяването на промяната. Да потърсим също отговори на въпроса защо не постигаме онова което желаем в съответната област, кои наши представи и убеждения ни създават проблеми, или срещат противопоставяне, кои алтернативи отхвърляме. Деструктивните подсъзнателни програми са особено очевидни в периода между две затъмнения и въпреки неконтрулируемата си проява, ни дават възможност да ги видим, да ги осъзнаем като причина за разрушителните сюжети и реакции и да пристъпим към съзнателна работа с тях. В противен случай, новата реалност ще бъде създадена въз основа на същата неработеща програма и в крайна смета едва ли ще се отличава съществено от досега съществуващата.

Както вече стана ясно, по време на Слънчево затъмнение се променят условията на реалността към които в последствие ще се наложи да се приспособим. В допълнение, принципът на Водолея сам по себе си носи потенциал на обновление и промяна, новаторски и ориентирани към бъдещето решения. При тези влияния, мнозина ще се стремят към промяна, заради самата промяна, със смътна представа за целта, задачата или смисъла на постъпките си. Няма по добър начин да си набавим адреналин, но да създадем хаос в живота си и да преживеем разочарования. Нека все пак не забравяме, че Водолей е и Сатурнов знак за който целта и смисъла са от първостепенно значение. Затова е нужно да пристъпим към всяка промяна изключително сериозно и внимателно, внедрявайки я на първо време във вътрешната си реалност. От това доколко ясна представа и структура изградим за бъдещето си, зависят и възможностите, и пътищата за неговото въплъщение в реалността.

Дните преди затъмнението е добре да посветим на приключване на стари дела и ангажименти, освобождаване от натрупани проблеми, разчистване на пространството, включително от ненужни връзки, неактуални планове и стари вещи. Някои аспекти на миналото сами ще напуснат живота ни, за други ще бъдем принудени от обстоятелствата да поемем лична отговорност. Най-важната задача в процеса на създаване на ново бъдеще е премахването на несъзнателните причини да не постигаме онова което желаем съзнателно, а вместо това непрестанно да попадаме или сами да създаваме проблемни и кризисни ситуации.  Раздразнението, изблиците на гняв са добри указания, показващи ни че за пореден път се опитваме да приложим модели и представи, да следваме убеждения и да си служим с инструменти, които очевидно не само че не обслужват, но и пречат за постигането на желанията ни. Именно те са узряли за промяна и ще ни поставят в ситуация на избор - да продължим да ги прилагаме и за загубим нещо изключително ценно за нас, или напротив - да променим себе си и съхраним онова, което ценим, респективно-да си дадем възможност да го постигнем в бъдеще.

Денят на затъмнението 15 февруари, и особено през нощта /новолунието е в 23,04 ч./, най-добре  би било да прекараме в тишина и покой. Много от задачите, целите и намеренията, които предстои да оформят новата реалност, вероятно вече са се появили, но именно сега можем да ги осмислим и да се опитаме да ги интегрираме в конкретни образи. Много  съзидателен ефект би имало ако се фокусираме върху позитивния контекст, концентрирайки се не върху недостига и проблемите, а върху онова което искаме да постигнем. Какъв би бил живота ни, ако ако сме посветени на това което желаем, имаме възможност да живеем според собствените си идеали и без проблеми и конфликти / с партньора, с родителите, с колегите, с децата, със съседите и прочее/. Обмисляйки вътрешна или външна промяна и съставяйки си представи и образи не би било излишно да си зададем въпроса защо и заради какво я правим. Много е важно промяната да има смисъл и той да е вдъхновяващ за нас. Едва ли Вселена ще ни съдейства за осъществяването на нещо, което няма смисъл дори за нас, камо ли за околните. Добре е също да определим и критерии за оценка на постигнатото, за да не се окаже че вече имаме онова към което се стремим, но не го оценяваме-сега или в бъдеще. И не на последно място да си съставим план за действие и да набележим конкретни мерки и стъпки за неговото осъществяване.


Петък и събота също са дни за размисъл и усвояване на впечатления. Всеки опит да повлияем на външната реалност, ще се окаже не само неуспешен, но и може да предизвика серия от непредвидени ситуации с непредсказуеми последствия. Наблюдавайте хода на събитията, планирайте, търсете нови вдъхновения, но не прибързвайте с окончателните решения. Във всяка ситуация търсете и обръщайте внимание на скритите вътрешни аспекти и съдържания. Едва в събота вечер, когато можем да очакваме появата на лунния сърп на вечерното небе, ще започнат да се оформят и условията, които да подкрепят  или не нашите решения и представи за бъдещето. Докато Луната расте и достигне първата си четвърт в краткосрочен план, или докато лунациите не достигнат до средната си точка в края на април и първата половина на май, за по дългосрочните процеси, ще бъде от изключително значение не само да държим фокуса си в набелязаните цели, но и да предприемем конкретни стъпки за задействане на процеса на промяна. Започнете с малките стъпки, простите неща за да можете да ги реализирате успешно. Това ще осигури възможност на по мащабните и абстрактни аспекти да намерят своя път и място в материалната реалност.

Цялата седмица е повишено рискова за здравето. Най-проблематични и уязвими са сърдечно съдовата и нервната система, зрението и горната част на крайниците. Съществува и повишена опасност от инфекции и интоксикации. Бъдете внимателни и прецизни в подбора на храни и напитки. Влиянието на алкохола върху тялото и психиката е в пъти завишено, което в празничната седмица на виното и любовта може да има непредсказуеми ефекти.

Бъдете съзнателни, насочете вниманието си навътре -сега е забележителен период за работа върху себе си. И помнете че външната реалност е само отражение на вътрешната. Желая ви успешна и прогресивна промяна.


Насоки за вътрешна работа и изследване на баланса по оста Лъв -ВодолейНяма коментари:

Публикуване на коментар