вторник, 21 март 2023 г.

Годишна карта на България 2023- Очертаване и прогноза

 Честита Пролет скъпи приятели

Преминаването на Слънцето през точката на Пролетното равноденствие от древността до днес се е считало за най-важния момент и началото на годишния цикъл. В астрологичната традиция, този момент се използва за анализ на предстоящата година, с допълнителни уточнения от останалите три сезонни карти, изготвени за слънцестоенията и есенното равноденствие.


Настоящия анализ цели да очертае основните параметри на регионално ниво, без да засяга глобалните ефекти. Класически с техниките използвани от традиционната астрология се разглеждат състоянието на народа и управлението.Ще се внесат и някои уточнения касаещи ползи и опасности относно територията, ако има такива.


Тъй като картата е сезонна, ще използвам пригодения към сезоните зодиак-тропически, с равнодомна система-цял знак. Ето диаграмата построена за момента на преминаване на Слънцето през точката на Пролетното равноденствие, с координати за София. На хоризонта изгрява Скорпион, неподвижен знак, така че картата е годна да обслужва цялата година. Въпреки това, прилагането на останалите сезонни карти, затъмнения и специфични лунации, би могло да внесе допълнителни уточнения.

Има немалко примери, особено в късната елинистична традиция как се разглеждат подобни карти. Като правило в повечето примери се налага тенденцията Асц и МЦ да се разглеждат като основните сигнификатори на народа и на управлението на страната в сезонните карти. Ко сигнификатори са Луната за населението, Слънцето за властта. Всичко което може да се извлече от анализа на тези сигнификатори касае онова което ще се случва през годината в страната.


Народа

Асцендента както казахме се разполага в 27 Скорпион,в терма на Сатурн, деканат на Венера, додекатемория-14 Дева. Скорпион няма екзалтиран управител, управителите на термата и деканата Сатурн и Венера, макар и ъглово разположени са извън Хайс, докато Марс, който владее и триплицитета през нощта, напълно владее мястото и разполага с достатъчно сила за да бъде сигнификатор на народа. Ще запазим Сатурн и Венера като фактори добавящи специфика към състоянието и настроението.


Намираме Марс в осмия знак, 28 гр на Близнаците. Първото което прави впечатление е че и Асц и управителя му са в последните анаретни градуси.Бидиейки сигнификатори на народа, това посочва че много скоро ни пердстои да се адаптираме към нови условия и нова ситуация, докато сега съществуващите ще престанат да действат и упражняват совето влияние. Допълнително потвърждение за това е и че Луната като косигнификатор е невидима,завършваща своя цикъл, но на това ще обърнем специално внимание по късно.


Осмия знак е неблагоприятно място, свързано с кризи,остри настроения и състояния и Марс там е перигрин, под управлението на Меркурий намиращ се в шестия знак.Това свързва два неблагоприятни фактора посочващи, че онова което се случва с хората произтича от кризисни ситуации в държавата и икономиката, задлъжнялост,  нестабилност в управлението/Меркурий валдее МЦ/ . Можем да очакваме и настъпване на допълнителни неблагоприятни фактори, породени от външни неподвластни на контрол условия, които са характерни за шестото място.

Позицията на Марс в съвпад с Полукс, звезда според повечето антични автори с изцяло Марсова природа, посочва още остри, войнстващи настроения на противопоставяне и неприемане сред населението, за жалост с ефекта на “буря в чаша вода”, поради слабата ефективност на Марс-разположен в следващ знак,както и слабите му способности- състоянието му на перегрин в Близнаци. Нощен и по фаза, и по секта, и по квадрант Марс, не е в състояние да реализира продуктивно енергията на Полукс, както и собствената си воля като представител на народа - отвърнат от Асц.


От друга страна, той е под управлението на Меркурий, в този момент невидим, намиращ се в компанията на Слънце и Юпитер.Меркурий предстои да изгрее 6 дена след равноденствието, така че е във фаза. Марс също така е преодолян с квадрат от Слънцето-сигнификатор на властта /владее също и десетото място/ . Това посочва че хората ще бъдат силно ангажирани с въпросите касаещи управлението на страната /силен допълнителен маркер за това е и че додекатеморията на асц е в съвпад с МЦ/ но слабо ефективни във влиянието си по отношение на решаването на тези въпроси. Марс в мястото на кризите-осмия знак  посочва лошо състояние на народа в следствие задълбочаваща се криза в икономическите и търговските взаимоотношения, както и в обществения диалог със представителите на властта. Добра предпоставка е взаимната рецепция на Марс и Меркурий, а Меркурий владее мястото на пролетното равноденствие чрез фаза, така че имаме основание да се надяваме че предстоящата промяна ще бъде посрещната като значима и благоприятна възможност, поне що се отнася до решаване на обществени и политически  казуси, свързани с управлението на страната, навярно в съвсем скорошните избори. За жалост макар и да си свидетелстват взаимно, намиращи се във взаимна рецепция, между Марс и Меркурий липсва фактическо приемане чрез присъединяване с аспект. Свидетелството на секстила по знаци в случая е крайно слабо. До тук няма фактори които да посочват бързо решаване и на социално икономическите ефекти от инфлационните процеси, напротив очертава се задълбочаването им. Но..да продължим нататък, може и да да се появят такива.


Луната се  явява естествен сигнификатор на народа и за жалост я намираме в доста неудобно състояние. Слаба, без кондиция в първия от трите дни на невидимост, който е най-критичния и в обсада от двата малефика. Макар и отделяща се най поразяващия малефик на противниковата секта Сатурн и прилягаща към малефика на сектата, който в случая е и основен сигнификатор, положението и е изключително критично.  Става още по критично предвид това че ъглова.Не на последно място, тя става още по значим сигнификатор за целия период тъй като карата е нощна.За разкош макар и отделила се от Сатурн неговата додекатемория плътно приляга към нея заключвайки я в ограничения и страдания


 Луната приляга към Марс с преодоляващ квадрат , а традиционно в мунданната астрология Луна Марс посочва импулсивни,емоционални и безразсъдни действия и решения породени от стихийни емоционални състояния.Марс освен всичко друго владее Луната по триплицитет което засилва суматохата и острите реакции на противопоставяне. Вероятна причина за народните вълнения и стихийни настроения освен финансовите и икономически кризи с които се ангажира Марс в осми дом, могат да бъдат и въпроси касаещи външната политика, междусъседски и международни отношения и открити конфликти, както и агресия върху жени, тъй като екзалтиран владетел на Луната е Венера-ъглова на трон в седми дом. Венера и Луната също са в рецепция по екзалтация , Луната свидетелства на Венера със секстил, но това отново остава слабо и незначително като ефект. Силен акцент, посочен от мястото на  Луната в 5 дом в обсада от малефиците са и децата, в неравностойно положение, в безпомощно състояние и нуждаещи се от специални грижи, тъй като Юпитер, основен владетел на Луната е в шестия знак и в лош хелиакален статус /изчезващ в лъчите на Слънцето/. Децата и жените ще изискват специално внимание през тази година. Възможно е все пак навлизащия до дни във фаза Юпитер, като за последно да успее да прокара закони гарантиращи техните нужди и благосъстояние. Шестия дом, освен всичко друго посочва и сферата на здравеопазването и армията като актуални и значими както за населението така и за управляващите тема и акцента, който наблюдаваме тук със сигурност ще обозначи значими процеси.  

 

Става наистина важно да проверим какво се случва със сигнификаторите на Управлението, посочени от МЦ и Слънцето.Особено в настоящата нестабилна политическа обстановка и на практика липса на управление в условията на задълбочаваща се икономическа криза, от която както видяхме населението е и ще бъде силно потърпевшо. Силния ангажимент на обикновенните хора с управленските процеси е посочен от додекатеморията на асц в съвпад с МЦ, както и от Слънцето в доминиращ квадрат към Марс. Това са добри предпоставки за висока избирателна активност. Дали ще се радваме на по адекватен управленски механизъм обаче?


Управниците


МЦ се намира в 12  Дева.Управление и екзалтация на Меркурий, триплицитет на Луната, Терма на Венера и деканат на Слънцето. Меркурий е доминиращия владетел и го намираме на шестото място в Овен, шест дни преди вечерен изгрев. В терма на Юпитер и в компанията на Слънцето и Юпитер владеещи мястото с екзалтация и триплицитет. Самия Меркурий владее мястото по фаза. Разполага с  нужното за да бъде адекватен сигнификатор на властта, но не и да я упражнява, тъй като е отвърнат от Дева-знака на МЦ. Нещо като способен владетел, чийто съветници се отличават с висок професионализъм, но всички те са под карантина и без връзка с реалните нужди на управлението. Действията на управляващите също могат да бъдат безсмислени, спонтанни и неконтролируеми, особено по въпроси касаещи армията и здравеопазването, които както  бе споменато са теми на шестото място. Достойната компания на Меркурий , както и собствените му достойнства идващи от фазата и взаимната рецепция с Марс., по скоро ще породят оптимистични очаквания, които едва ли ще бъдат оправдани. Знака е царски, сигнификаторите посочват възможности за обновление, но мястото е силно покварено и нестабилно- източник на всевъзможни проблеми. 


Царските знаци освен това посочват оспорвана и трудна борба за власт. В контекста на тази карта- над чужди, външни ресурси и фондови средства /Меркурий управлява 8 дом/ Поради взаимната репция между Марс и Меркурий, основен критерий за победа в тази оспорвана борба, или по скоро приемане на компромисен избор, вероятно ще бъде нуждата от овладяване на икономическата криза. /И вероятно корпоративни и частни интереси касаещи фондовите ресурси . От плана за възстановяване и устойчивост напр. / Нека не забравяме все пак че Меркурий във вечерната си фазаа е преди всичко търговец и бизнесемн, а нощта макар и значително да намалява престъпно-мафиотската природа на комбинацията Марс Меркурий, не я отменя, а просто я преобразува в обществено приемлива пресметливост, осъществяваща обогатяване за чужда сметка със законови средства и законни спекулации.


Взаимната рецепция с Марс сигнификатор на народа първоначално посочва известна подкрепа за управляващите, но както казахме връзката в рецепцията тук е слаба, домовете които са ангажирани са лоши и с порочни и деструктивни влияния, поради което считам че тази първоначалано привидно симбиотична връзка бързо ще бъде разхлабена.


Едва във втората половина на годината когато се включи втория трипилицитетен управител на МЦ -Венера, вероятно ще можем да очакваме стабилизация в управлението. Венера,  за разлика от Меркурий е ъглова и добре конфигурирана с МЦ, и в перфектен космически статус.За добро или за зло под влиянието на външни фактори/ седми дом/  правителство ще има и то ще заработи ефективно през есента, във втората половина на периода.


Слънцето като естествен сигнификатор на управлението не носи повече информация от вече посочената, освен едно допълнително основание за все пак решаване на политическата криза и вероятно съставяне на действащо правителство .И двата сигнификатора на управляващите Меркурий и Слънце се намират в шести дом, което не е добра предпоставка нито за репутацията и достойнствата им нито за продуктивността и ефективността на управлението. Въпреки това,  силния ангажимент на народа с управлението посочен в картата подсказва че избирателната активност ще е достатъчна за съставянето на действащо макар и постепенно губещо одобрението и подкрепата на избраниците си правителство. Допълнителни указания бихме могли да потърсим в специфични жребии, напр. Жребия на Властта* или на Царството**. 


Жребия на Царството не ни носи нова информация -той попада в 23 гр Дева, с управители Меркурий и Юпитер/терм/, които вече разгледахме като сигнификатори. 


Жребия на Властта в 25гр Стрелец. Намиращ се във втория знак, в  опозиция със сигнификатора на народа Марс. Ситуацията с управителите му е идентична Юпитров знак , Меркуриева терма. Липсата на други стабилизиращи фактори е още едно доказателство, че управлението ще е нестабилно, ще се държи на косъм и то само в интерес на справяне с последствията от икономическата и финансова криза и с подкрепата и съгласието на дипломатически фактори със силно влияние, но в сянка. Тъй като този жребий добре описва и политическата активност, можем да предположим че тя ще бъде гореща, страстна, импулсивна, но неефективна особено по отношение на обслужване на интересите на народа, тъй като и жребия, и неговите управители са отвърнати от асцендента. Затова пък доста добре ще обслужва целите на управниците тъй като се намира в десети от шести където са разположени техните сигнификатори. Резултатите от управлението  все така си остават неясни, несигурни и съмнителни и ще стават причина за нарастващо противопоставяне и раздор между народа и неговите управляващи посочени от опозицията на жребия с Марс-твърде чувствителен именно по темите касаещи достъп, разпореждане и разпределение на ресурси.


Тъй като картата е нощна, Юпитер придобива силно влияние върху сигнификаторите на властта Меркурий и Слънцето чез управлението на Овена през нощта.Още повече че се намира и в квадрат с додекатеморията на МЦ в 14 Козирог . Необходимо е да му обърнем специално внимание. Той управлява второто място, така че властимащите и власт пиродибващите силно ще се интересуват от ресурсите, от това как с какви ресурси ще се управлява, как ще се разпределят средствата в държавата и определянето на приоритетите в тях.Тъй като Юпитер залязва подозирам, че средствата ще се окажат значително по малко от очакванията, което ще постави управляващите пред сериозни затруднения. Юпитер управлява и петото място което отново и за пореден път посочва дипломатическата зависимост, тъй като представлява чужди представителства, посланици  и посолства.


Силен финансов акцент поставя и Фортуна разположена във второто място под абсолютното управление на Юпитер. Принципно тя се използва в годишните карти, най-вече за очертаване на онова, което просто се случва без значение какви са действията и усилията на хората-народ и управляващи. Фортуна, подобно на Луната  е силно увредена от малефиците, а упратиеля и Юпитер  -инзвън секта и в шестото място на лошия късмет. Бих казала, че това е предпоставка за допълнителни усложнения и разходи, вследствие на  "лош късмет", беди, нещастия, природни бедствия. Шестия дом в сезонните карти посочва именно това- източника и формите на поражения, неблагоприятни обстоятелства и загуби. В случая имаме знак с огнена природа, под управлението на Марс, във въздушен, осми знак. Имаме и Юпитер- изчезващ в лъчите на Слънцето управител на втори дом и Фортуна. Това твърде много прилича на жега и суша, възможни пожари, пораждащи загуба на реколта необходимост от извънредни разходи и средства за компенсации. Също разходи и загуби произтичащи от издръжка на армия, когато Марс както в случая е ангажиран с мястото, а и шести дом традиционно представлява армията. Във възможно най лошия вариант тъй като Марс е разположен в осмото място-силен недостиг на финансови средства за държавата и на средства за препитание за народа тъй като е в опозиция на Втори и Фортуна. 


Добре е да погледнем в такъв случай и Жребия на нещастията*** , кризите и пораженията извлечен от двата малефика. Намираме го в 29 гр на Рака, слава Богу на място където свидетелстват Бенефиците, макар и без близки аспекти. Не така стои въпросът с управителя му -Луната, която е в обсадата на двата малефика и макар и невидима е силна тъй като е ъглова, което посочва че сериозни поражения действително ще има, най вече в югозападните територии и граници, през летните месеци посочени от югозападния квадрант където се намира Жребия. Слаба, но все пак надежда за овладяване и справяне със ситуацията и намаляването на щетите от нея дава Юпитер- екзалтиран управител на Жребия, както  и на Фортуна. Заради отслабения си случаен статус, той обаче не може да отмени напълно заплахата.


И докато на Югозапад опасностите са по скоро от суша и пожари в летните и есенни месеци, то разположението и състоянието на Луната, посочва, че на север още в самото начало на периода, можем да очакваме сериозни наводнения.


Ангажимента на деветия знак със залязващия Юпитер, с невидимата обсадена Луна и поразяващите места в картата посочват също възможна опасност на обичан и уважаван от всички духовен и социален лидер, с ранг и с голямо влияние върху духовните и културни представи и живот в страната.


Внимание изисква също и Венера, както и целия залязващ сектор и въобще целия хоризонт. На изток изгрява короната на Скорпиона, на запад залязват Плеядите и Главата на Горгоната- Алгол.Алгол е с еклиптична проекция на ДСЦ, а нейната природа освен алчна е и доста войнствена и властна. В случая описва по скоро фактори на външнополитическо влияние, но тяхната роля ще бъде изключително силна поради силата на Венера и влиянието върху управлението в есенните и зимните месеци. Мотивите за това влияние вероятно ще обслужват икономически и финансови интереси и привидно ще бъдат съгласувани и с електоралните, тъй като Венера има власт над тях.Тя  е втори триплицитетен управител и на Асц и владее Луната чрез екзалтация.


Всичко казано до тук, както и Разположението на основните сигнификатори в западната и долната полусфера посочват че по значимите събития ще се случват във втората половина на периода, най вече в есенните и зимните месеци.


Този анализ разбира се е недостатъчен и трябва да бъде допълнително уточнен с картата на предстоящата Лунация и особено с тази на първия Лунен сърп. Добре би било да се съгласува и с останалите сезонни карти, затъмненията и циклите на планетите. Но създава достатъчно предпоставки да смятаме че годината ще бъде трудна, населението силно ангажирано с политически процеси и управлението на страната, като едновременно поддържа и се противопоставя на управленските решения и породените от тях ефекти, без да може реално да им повлияе. Година на промени и нужда от приспособяване към нови условия със задълбочаващи се рестрикции и ограничения във втората половна на периода и допълнителни тежести идващи от външни непреодолими събития през лятото и есента.
Няма коментари:

Публикуване на коментар