вторник, 21 март 2023 г.

Годишна карта на България 2023- Очертаване и прогноза

 Честита Пролет скъпи приятели

Преминаването на Слънцето през точката на Пролетното равноденствие от древността до днес се е считало за най-важния момент и началото на годишния цикъл. В астрологичната традиция, този момент се използва за анализ на предстоящата година, с допълнителни уточнения от останалите три сезонни карти, изготвени за слънцестоенията и есенното равноденствие.


Настоящия анализ цели да очертае основните параметри на регионално ниво, без да засяга глобалните ефекти. Класически с техниките използвани от традиционната астрология се разглеждат състоянието на народа и управлението.Ще се внесат и някои уточнения касаещи ползи и опасности относно територията, ако има такива.


Тъй като картата е сезонна, ще използвам пригодения към сезоните зодиак-тропически, с равнодомна система-цял знак. Ето диаграмата построена за момента на преминаване на Слънцето през точката на Пролетното равноденствие, с координати за София.

Има немалко примери, особено в късната елинистична традиция как се разглеждат подобни карти. Като правило в повечето примери се налага тенденцията Асц и МЦ да се разглеждат като основните сигнификатори на народа и на управлението на страната в сезонните карти. Ко сигнификатори са Луната за населението, Слънцето за властта. Всичко което може да се извлече от анализа на тези сигнификатори касае онова което ще се случва през годината в страната.


Народа

Асцендента както казахме се разполага в 27 Скорпион,в терма на Сатурн, деканат на Венера, додекатемория-14 Дева. Скорпион няма екзалтиран управител, управителите на термата и деканата Сатурн и Венера, макар и ъглово разположени са извън Хайс, докато Марс, който владее и триплицитета през нощта, напълно владее мястото и разполага с достатъчно сила за да бъде сигнификатор на народа. Ще запазим Сатурн и Венера като фактори добавящи специфика към състоянието и настроението.


Намираме Марс в осмия знак, 28 гр на Близнаците. Първото което прави впечатление е че и Асц и управителя му са в последните анаретни градуси.Бидиейки сигнификатори на народа, това посочва че много скоро ни пердстои да се адаптираме към нови условия и нова ситуация, докато сега съществуващите ще престанат да действат и упражняват совето влияние. Допълнително потвърждение за това е и че Луната като косигнификатор е невидима,завършваща своя цикъл, но на това ще обърнем специално внимание по късно.


Осмия знак е неблагоприятно място, свързано с кризи,остри настроения и състояния и Марс там е перигрин, под управлението на Меркурий намиращ се в шестия знак.Това свързва два неблагоприятни фактора посочващи, че онова което се случва с хората произтича от кризисни ситуации в държавата и икономиката, задлъжнялост,  нестабилност в управлението/Меркурий валдее МЦ/ . Можем да очакваме и настъпване на допълнителни неблагоприятни фактори, породени от външни неподвластни на контрол условия, които са характерни за шестото място.

Позицията на Марс в съвпад с Полукс, звезда според повечето антични автори с изцяло Марсова природа, посочва още остри, войнстващи настроения на противопоставяне и неприемане сред населението, за жалост с ефекта на “буря в чаша вода”, поради слабата ефективност на Марс-разположен в следващ знак,както и слабите му способности- състоянието му на перегрин в Близнаци. Нощен и по фаза, и по секта, и по квадрант Марс, не е в състояние да реализира продуктивно енергията на Полукс, както и собствената си воля като представител на народа - отвърнат от Асц.


От друга страна, той е под управлението на Меркурий, в този момент невидим, намиращ се в компанията на Слънце и Юпитер.Меркурий предстои да изгрее 6 дена след равноденствието, така че е във фаза. Марс също така е преодолян с квадрат от Слънцето-сигнификатор на властта /владее също и десетото място/ . Това посочва че хората ще бъдат силно ангажирани с въпросите касаещи управлението на страната /силен допълнителен маркер за това е и че додекатеморията на асц е в съвпад с МЦ/ но слабо ефективни във влиянието си по отношение на решаването на тези въпроси. Марс в мястото на кризите-осмия знак  посочва лошо състояние на народа в следствие задълбочаваща се криза в икономическите и търговските взаимоотношения, както и в обществения диалог със представителите на властта. Добра предпоставка е взаимната рецепция на Марс и Меркурий, а Меркурий владее мястото на пролетното равноденствие чрез фаза, така че имаме основание да се надяваме че предстоящата промяна ще бъде посрещната като значима и благоприятна възможност, поне що се отнася до решаване на обществени и политически  казуси, свързани с управлението на страната, навярно в съвсем скорошните избори. За жалост макар и да си свидетелстват взаимно, намиращи се във взаимна рецепция, между Марс и Меркурий липсва фактическо приемане чрез присъединяване с аспект. Свидетелството на секстила по знаци в случая е крайно слабо. До тук няма фактори които да посочват бързо решаване и на социално икономическите ефекти от инфлационните процеси, напротив очертава се задълбочаването им. Но..да продължим нататък, може и да да се появят такива.


Луната се  явява естествен сигнификатор на народа и за жалост я намираме в доста неудобно състояние. Слаба, без кондиция в първия от трите дни на невидимост, който е най-критичния и в обсада от двата малефика. Макар и отделяща се най поразяващия малефик на противниковата секта Сатурн и прилягаща към малефика на сектата, който в случая е и основен сигнификатор, положението и е изключително критично.  Става още по критично предвид това че ъглова.Не на последно място, тя става още по значим сигнификатор за целия период тъй като карата е нощна.За разкош макар и отделила се от Сатурн неговата додекатемория плътно приляга към нея заключвайки я в ограничения и страдания


 Луната приляга към Марс с преодоляващ квадрат , а традиционно в мунданната астрология Луна Марс посочва импулсивни,емоционални и безразсъдни действия и решения породени от стихийни емоционални състояния.Марс освен всичко друго владее Луната по триплицитет което засилва суматохата и острите реакции на противопоставяне. Вероятна причина за народните вълнения и стихийни настроения освен финансовите и икономически кризи с които се ангажира Марс в осми дом, могат да бъдат и въпроси касаещи външната политика, междусъседски и международни отношения и открити конфликти, тъй като екзалтиран владетел на Луната е Венера-ъглова на трон в седми дом. Венера и Луната също са в рецепция по екзалтация , Луната свидетелства на Венера със секстил, но това отново остава слабо и незначително като ефект. Силен акцент, посочен от мястото на  Луната в 5 дом в обсада от малефиците са и децата, в неравностойно положение, в безпомощно състояние и нуждаещи се от специални грижи, тъй като Юпитер, основен владетел на Луната е в шестия знак и в лош хелиакален статус /изчезващ в лъчите на Слънцето/. Децата ще изискват специално внимание през тази година. Възможно е все пак навлизащия до дни във фаза Юпитер, като за последно да успее да прокара закони гарантиращи техните нужди и благосъстояние. Шестия дом, освен всичко друго посочва и сферата на здравеопазването и армията като актуални и значими както за населението така и за управляващите тема и акцента, който наблюдаваме тук със сигурност ще обозначи значими процеси.  

 

Става наистина важно да проверим какво се случва със сигнификаторите на Управлението, посочени от МЦ и Слънцето.Особено в настоящата нестабилна политическа обстановка и на практика липса на управление в условията на задълбочаваща се икономическа криза, от която както видяхме населението е и ще бъде силно потърпевшо. Силния ангажимент на обикновенните хора с управленските процеси е посочен от додекатеморията на асц в съвпад с МЦ, както и от Слънцето в доминиращ квадрат към Марс. Това са добри предпоставки за висока избирателна активност. Дали ще се радваме на по адекватен управленски механизъм обаче?


Управниците


МЦ се намира в 12  Дева.Управление и екзалтация на Меркурий, триплицитет на Луната, Терма на Венера и деканат на Слънцето. Меркурий е доминиращия владетел и го намираме на шестото място в Овен, шест дни преди вечерен изгрев. В терма на Юпитер и в компанията на Слънцето и Юпитер владеещи мястото с екзалтация и триплицитет. Самия Меркурий владее мястото по фаза. Разполага с  нужното за да бъде адекватен сигнификатор на властта, но не и да я упражнява, тъй като е отвърнат от Дева-знака на МЦ. Нещо като способен владетел, чийто съветници се отличават с висок професионализъм, но всички те са под карантина и без връзка с реалните нужди на управлението. Действията на управляващите също могат да бъдат безсмислени, спонтанни и неконтролируеми, особено по въпроси касаещи армията и здравеопазването, които както  бе споменато са теми на шестото място. Достойната компания на Меркурий , както и собствените му достойнства идващи от фазата и взаимната рецепция с Марс., по скоро ще породят оптимистични очаквания, които едва ли ще бъдат оправдани. Знака е царски, сигнификаторите посочват възможности за обновление, но мястото е силно покварено и нестабилно- източник на всевъзможни проблеми. 


Царските знаци освен това посочват оспорвана и трудна борба за власт. В контекста на тази карта- над чужди, външни ресурси и фондови средства /Меркурий управлява 8 дом/ Поради взаимната репция между Марс и Меркурий, основен критерий за победа в тази оспорвана борба, или по скоро приемане на компромисен избор, вероятно ще бъде нуждата от овладяване на икономическата криза. /И вероятно корпоративни и частни интереси касаещи фондовите ресурси . От плана за възстановяване и устойчивост напр. / Нека не забравяме все пак че Меркурий във вечерната си фазаа е преди всичко търговец и бизнесемн, а нощта макар и значително да намалява престъпно-мафиотската природа на комбинацията Марс Меркурий, не я отменя, а просто я преобразува в обществено приемлива пресметливост, осъществяваща обогатяване за чужда сметка със законови средства и законни спекулации.


Взаимната рецепция с Марс сигнификатор на народа първоначално посочва известна подкрепа за управляващите, но както казахме връзката в рецепцията тук е слаба, домовете които са ангажирани са лоши и с порочни и деструктивни влияния, поради което считам че тази първоначалано привидно симбиотична връзка бързо ще бъде разхлабена.


Едва във втората половина на годината когато се включи втория трипилицитетен управител на МЦ -Венера, вероятно ще можем да очакваме стабилизация в управлението. Венера,  за разлика от Меркурий е ъглова и добре конфигурирана с МЦ, и в перфектен космически статус.За добро или за зло под влиянието на външни фактори/ седми дом/  правителство ще има и то ще заработи ефективно във втората половина на периода.


Слънцето като естествен сигнификатор на управлението не носи повече информация от вече посочената, освен едно допълнително основание за все пак решаване на политическата криза и вероятно съставяне на действащо правителство .И двата сигнификатора на управляващите Меркурий и Слънце се намират в шести дом, което не е добра предпоставка нито за репутацията и достойнствата им нито за продуктивността и ефективността на управлението. Въпреки това,  силния ангажимент на народа с управлението посочен в картата подсказва че избирателната активност ще е достатъчна за съставянето на действащо макар и постепенно губещо одобрението и подкрепата на избраниците си правителство. Допълнителни указания бихме могли да потърсим в специфични жребии, напр. Жребия на Властта* или на Царството**. 


Жребия на Царството не ни носи нова информация -той попада в 23 гр Дева, с управители Меркурий и Юпитер/терм/, които вече разгледахме като сигнификатори. 


Жребия на Властта в 25гр Стрелец. Намиращ се във втория знак, в  опозиция със сигнификатора на народа Марс. Ситуацията с управителите му е идентична Юпитров знак , Меркуриева терма. Липсата на други стабилизиращи фактори е още едно доказателство, че управлението ще е нестабилно, ще се държи на косъм и то само в интерес на справяне с последствията от икономическата и финансова криза и с подкрепата и съгласието на дипломатически фактори със силно влияние, но в сянка. Тъй като този жребий добре описва и политическата активност, можем да предположим че тя ще бъде гореща, страстна, импулсивна, но неефективна особено по отношение на обслужване на интересите на народа, тъй като и жребия, и неговите управители са отвърнати от асцендента. Затова пък доста добре ще обслужва целите на управниците тъй като се намира в десети от шести където са разположени техните сигнификатори. Резултатите от управлението  все така си остават неясни, несигурни и съмнителни и ще стават причина за нарастващо противопоставяне и раздор между народа и неговите управляващи посочени от опозицията на жребия с Марс-твърде чувствителен именно по темите касаещи достъп, разпореждане и разпределение на ресурси.


Тъй като картата е нощна, Юпитер придобива силно влияние върху сигнификаторите на властта Меркурий и Слънцето чез управлението на Овена през нощта.Още повече че се намира и в квадрат с додекатеморията на МЦ в 14 Козирог . Необходимо е да му обърнем специално внимание. Той управлява второто място, така че властимащите и власт пиродибващите силно ще се интересуват от ресурсите, от това как с какви ресурси ще се управлява, как ще се разпределят средствата в държавата и определянето на приоритетите в тях.Тъй като Юпитер залязва подозирам, че средствата ще се окажат значително по малко от очакванията, което ще постави управляващите пред сериозни затруднения. Юпитер управлява и петото място което отново и за пореден път посочва дипломатическата зависимост, тъй като представлява чужди представителства, посланици  и посолства.


Силен финансов акцент поставя и Фортуна разположена във второто място под абсолютното управление на Юпитер. Принципно тя се използва в годишните карти, най-вече за очертаване на онова, което просто се случва без значение какви са действията и усилията на хората-народ и управляващи. Фортуна, подобно на Луната  е силно увредена от малефиците, а упратиеля и Юпитер  -инзвън секта и в шестото място на лошия късмет. Бих казала, че това е предпоставка за допълнителни усложнения и разходи, вследствие на  "лош късмет", беди, нещастия, природни бедствия. Шестия дом в сезонните карти посочва именно това- източника и формите на поражения, неблагоприятни обстоятелства и загуби. В случая имаме знак с огнена природа, под управлението на Марс, във въздушен, осми знак. Имаме и Юпитер- изчезващ в лъчите на Слънцето управител на втори дом и Фортуна. Това твърде много прилича на жега и суша, възможни пожари, пораждащи загуба на реколта необходимост от извънредни разходи и средства за компенсации. Също разходи и загуби произтичащи от издръжка на армия, когато Марс както в случая е ангажиран с мястото, а и шести дом традиционно представлява армията. Във възможно най лошия вариант тъй като Марс е разположен в осмото място-силен недостиг на финансови средства за държавата и на средства за препитание за народа тъй като е в опозиция на Втори и Фортуна. 


Добре е да погледнем в такъв случай и Жребия на нещастията*** , кризите и пораженията извлечен от двата малефика. Намираме го в 29 гр на Рака, слава Богу на място където свидетелстват Бенефиците, макар и без близки аспекти. Не така стои въпросът с управителя му -Луната, която е в обсадата на двата малефика и макар и невидима е силна тъй като е ъглова, което посочва че сериозни поражения действително ще има, най вече в югозападните територии, през летните месеци посочени от югозападния квадрант където се намира Жребия. Слаба, но все пак надежда за овладяване и справяне със ситуацията и намаляването на щетите от нея дава Юпитер- екзалтиран управител на Жребия, както  и на Фортуна. Заради отслабения си случаен статус, той обаче не може да отмени напълно заплахата. Ангажимента на деветия знак със залязващия Юпитер, с невидимата обсадена Луна и поразяващите места в картата посочват също възможна загуба на обичан и уважаван от всички лидер с голямо влияние върху духовните и културни представи и живот в страната.


Внимание изисква също и Венера, както и целия залязващ сектор и въобще целия хоризонт. На изток изгрява короната на Скорпиона, на запад залязват Плеядите и Главата на Горгоната- Алгол.Алгол е с еклиптична проекция на ДСЦ, а нейната природа освен алчна е и доста войнствена и властна. В случая описва по скоро фактори на външнополитическо влияние, но тяхната роля ще бъде изключително силна поради силата на Венера и влиянието върху управлението в есенните и зимните месеци. Мотивите за това влияние вероятно ще обслужват икономически и финансови интереси и привидно ще бъдат съгласувани и с електоралните, тъй като Венера има власт над тях.Тя  е втори триплицитетен управител и на Асц и владее Луната чрез екзалтация.


Всичко казано до тук, както и Разположението на основните сигнификатори в западната и долната полусфера посочват че по значимите събития ще се случват във втората половина на периода, най вече в есенните и зимните месеци.


Този анализ разбира се е недостатъчен и трябва да бъде допълнително уточнен с картата на предстоящата Лунация и особено с тази на първия Лунен сърп. Добре би било да се съгласува и с останалите сезонни карти, затъмненията и циклите на планетите. Но създава достатъчно предпоставки да смятаме че годината ще бъде трудна, населението силно ангажирано с политически процеси и управлението на страната, като едновременно поддържа и се противопоставя на управленските решения и породените от тях ефекти, без да може реално да им повлияе. Година на промени и нужда от приспособяване към нови условия със задълбочаващи се рестрикции и ограничения във втората половна на периода и допълнителни тежести идващи от външни непреодолими събития през лятото и есента.
вторник, 3 януари 2023 г.

Фрагменти относно препитанието, дейността, професията

 


с наклонен шрифт ще отбелязвам мои уточнения и коментари


Беседи с Абу Машар за тайните на астрологията

/превод на Левенте Ласло/


Трябва също да знаете, че когато една звезда е ъглова по знак, но кадентна по градус, такъв (човек) ще бъде успешен и много изтъкнат, но вътрешно ще се чувства нещастен, неуверен и невеж и няма да спечели много богатство и слава .  Въпреки това, ако една звезда е ъглова по градус, но кадентна по знак, това означава успех, просперитет, благоразумие и изобилие от богатство, но човекът няма да заслужи признание и името му няма да бъде приветствано.

-ъглова по знак и кадентна по градус означава когато планетата е в 3-9 и от там преминава меридиана

-ъглова по градус и кадентна по знак имаме когато меридиана преминава през 11-5. Тогава 10 и 4 дом са изпаднали от ъглите, т.е са кадентни спрямо меридиана, но ъглови спрямо асц. 


Извадки от описанието на деканатите, отнасящи се до дейността


(2) Първият декан на 2-ри дом означава неговото богатство, вторият - неговото поведение, свързано с препитанието, а третият - какво дава и взема. 

5) Първият декан на 5-ти дом означава (въпросите), свързани с неговите деца, вторият - тези, свързани с неговия бизнес, а третият - тези, свързани с неговата слава и репутация. 

6) Първият декан на 6-ти дом означава неговите болести, вторият услугата, която дава, а третият неговите животни. 

(10) Първият декан на 10-ти дом означава неговия офис, вторият - неговата дейност, а третият - неговото съвършенство/в какво е най добър/. (11) Първият декан на 11 дом означава неговите приятели, вторият неговия успех, а третият неговите надежди и деца. Мането цитиран от Хефестио за планетите в средата на небето

едно доста грубо представяне но следва да се има предвид контекста на цялото произведение което освен всичко друго е и поема

Сатурн в средата на небето създава действия, които са неефективни и скучни, и отнема труда и уменията на хората, както ръцете, така и умовете (физически и умствен труд), каквато и дейност да предприемат


Юпитер в средата на небето украсява с венци и пурпурни наметала, щастливо украсявайки мъжете, които са водачи на хората.


Марс в Средното небе понякога дава на смъртните занаятчийски (механични) умения, труда на живота им. Но когато свидетелстват благодетели, създава водачи и пазители на тираните, онези, които носят остро острие в гърдите си, много благородни пазители сред градовете и хората. Но неочаквано той хвърля нещастните смъртни в мрачния Тартар, преди да ги издигне във високите небеса. Защото той ги изгонва от родината им като бегълци и насилствено отнема живота им с желязо, или те се съгласяват да изпият отровна доза течност в домовете си.


Венера в средата на небето

Кара мъжете да се занимават дълго с женски дейности, от които също имат пари и печелят щастие


Меркурий в средата на небето

Дава професия за писане на документи или ги разкрива като лидери в обучението на деца и ги кара да седят на масите като набирачи на средства и добавя ръчни умения


Слънце в средата на небето.

Ако е в аспект с благодетели, прави родените велики и с благородни дела. Но с лъчите на вредители без имоти, страдащи от бедност.


Луната в средата на небето е най-добра през нощта и по-малко през деня. Ако благодетели я аспектират, това дава слава и благоприятни постижения.

Източник: Lopilato, R. (1998). The Apotelesmatika of Manetho
Павел Александрийски и Олипиадор

Олимпиодор, Тълкувания към Павел – Лекция 15 (четенията към места от 10 до 12) /превод на Левенте Ласло/

(десетото място)

(72) Десетото място, което по-рано нарекохме „Опорна кулминация в средата на небето“, означава разчитането на дейност, репутация, авторитет, достойнство, ранг, родина и постоянство, както и разчитането на брака и децата от мъжки пол според звездите, намерени тук.

(73) Ако Хелиос е тук по време на раждането, той посочва мъже в управление, изтъкнати и усърдни, при условие че не е поразен от лъчите на зловещите; също така, той означава, че бащата е виден. (74) Ако при нощни раждания Селена е там, докато не е наблюдавана от зловредни звезди, тя прави видни личности, администратори на градове и събирачи на данъци на крале; също така, тя означава, че майката е високопоставена.

(75) Ако при дневно раждане, Кронос е там и на собствените си места, той прави тези, които са успешни в дейностите, свързани с водата и показват (родените, които са) любители на земеделието, и които са собственици на земя и собственици на фондове. Но ако той принадлежи към противоположната секта, той прави тези, които, въпреки че имат професии в дейности, са нуждаещи се, неуспешни, неженени и имат твърде малко деца, но понякога той също ще посочи хора, които живеят в чужбина за дълго време.

/Тук за чужбина трябва да внесем някои уточнения които са частично действащи понастоящем.В миналото чужбина не се е смятала за желано постижение-напротив.Да си в чужбина, да работиш в чужбина е тежест, а понякога и позор-отритнатите, отблъснатите, опозорените , онези които са негодни да намерят совето място в общността са отивали в чужбина или тези чиято работа е тежка, опасна и неблагодарна-войници, моряци и прочее.Да работиш в чужбина означава-мизерия, несигурен живот, глад, нищета, опасности, да бъдеш сред чужди и да зависиш от тях, да се скиташ немил и недраг . Можем да го сравним с настоящите  “емигранти” които мият чинии, работят по строежи срещу мизерно заплащане и са направили тоя избор поради злощастни обстоятелства или неспособност и липса на условия да се реализират там където са родени/

(76) Ако Зевс бъде намерен там, докато принадлежи към управляващата партия и е добавен по брой /видим/и свободен от лъчите на Арес, хвърлени върху него, той прави (родени, които са) видни, доверени в делата на кралете и сприятелявани от велики мъже. (77) Но ако той (тук) е в нощно раждане, въпреки че прави такива, те не са щастливи, не са признати и уважавани, не се радват на късмет в своите дейности.

(78) Ако Арес бъде намерен тук в дневно раждане, той ще отдели родителите един от друг и ще ги подложи на различни злини, и показва онези, които са неуспешни и неспокойни, но също така и бедни и неженени в младостта си, (79) , и ако не приема лъчите, хвърлени от благотворните звезди, той посочва (родени), които имат насилствена смърт. (80) Но ако Зевс или Афродита са конфигурирани в тригон с него, той ще донесе добра старост и ще ги спаси от опасността от насилствена смърт. (81) И ако тази звезда се намери в мъжки знак на това място, било през деня, или през нощта, тя ще причини недостиг на мъжко потомство.

(82) Ако Афродита бъде намерена в този център при раждането си и ако има вечерно изгряване, тя причинява голямо добро, стига да не бъде хвърлена под (лъчите на) зловредни звезди: (83) защото това са великолепни, успешни хора, които са първосвещеници на Бога, пазители на храмове, членове на сенати, магистрати и които са увенчани с венци; (84) освен това тя е причината за добър брак и благословията на децата. (85) Но ако тя кара сутрешното си ставане/фаза/, доброто е притъпено: (86) защото тя прави (родени, които са) талантливи в изброените неща и музикалните изкуства – като свирачи на китара и театрални музиканти – и изкарват прехраната си чрез гласа си/чара си/, но все още са роби /в съвременността-наети лица,работещи за прехраната си и зависещи от други/ 

 

(87) И ако Хермес заеме това място, той ще създаде (хора), които са експерти в логиката, учени, пратеници, протоколчици, преписвачи, секретари, съдии, адвокати, преводачи или обменящи на пари. (88) Ако Арес е конфигуриран с него, той ще направи лъжци, атеисти, които са нечестиви, кощунствени; в допълнение към тях (той ще направи) отровители или съучастници на отровители, фалшификатори, крадци, убийци или съучастници на тези и като цяло онези, които ще имат лоша репутация и са известни, а понякога също се случва че той прави палачи, тъмничари, надзиратели в рудници или събирачи на данъци. Защото смесването на Арес със (звездата) на Хермес без лъчи на благотворителите винаги се отнася до зли дела и създава участници в злото.

(единадесето място)

(89) Единадесетото място, което нарекохме „Добър Даймон“, означава всичко, което прави десетото място, но също асоциации и разчитане на подкрепа и добри надежди. (90) Когато Хелиос е на това място, той прави известни и богати и онези, които стават късметлии с течение на времето; и (той също прави) бащата да се отличава. (91) Когато Селена е на това място, особено ако принадлежи към управляващата секта, тя показва същото и че майката е високопоставена, особено ако тя също се доближава до добра звезда в прилягане.

(92) Когато Кронос е там като принадлежащ към управляващата секта, той прави онези, които стават успешни и постигат целите си с течение на времето, но той ще ги направи мързеливи в техните дейности и предприятия  . (93) Въпреки това, ако Кронос бъде открит там като принадлежащ към противоположната страна, той намалява постигнатото преди: (94) той прави (родените), които са мързеливи и неуспешни в своите предприятия, въпреки че не покварява такъв човек поради природата на мястото./покварява обаче приятелите и благодетелите му/

(95) Когато Зевс бъде намерен на това място през нощта или през деня, той увеличава поминъка, ще направи (родените) успешни или дори известни и превъзхождащи в сравнение с техните врагове/конкуренти/ и обикновено ще ги пази от наранявания и заболявания.

(96) Когато Арес получи това място като принадлежащо на противоположната секта, той е причината за най-големите злини: (97) за (той показва) загуба и унищожаване на блага и смяна на места; в допълнение, той разваля сметката на децата. (98) Въпреки това, ако той принадлежи към управляващата секта, той дава много добри неща: той дава похвали от тълпата и прави родения известен сред онези, които са на власт.

(99) Когато Афродита е там, докато не е покварена от злонамерените звезди, тя прави (родените), които се женят добре, имат благословия за деца, имат добър живот, (и) стават успешни от времето/с възрастта/.

(100) И когато Хермес е там свободен от свидетелството на зловещите, той прави (онези), които изкарват прехраната си с четене и писане,те са заети и стават успешни с течение на времето; понякога се случва също така да посочва добродетелни мъже или опитни в някаква наука.

(шесто място)

(34) Шестото място, което нарекохме „Лоша съдба“ и „Злоупадък“, означава разчитането на вредата и въпросите, свързани със службата на лица от женски пол, като робини и домашни животни, и в допълнение към тези , също и произтичащите от тях клевети и вражди; освен това, разчитането на бащата и майката. 

Службата на лица от женски пол тук е изришно спомената тъй като мъжете са изпълнявали по тежката работа по 12 дом

(35) Когато някоя от звездите-бенефици се намери в този знак  ​​, те са отслабени по отношение на тяхната специфична реализация, при условие че друг бенефик не е конфигуриран с нея в тригонална или четириъгълна  фигура или от централната част от Средното небе или от второто място, което следва Часа /асцендента/ ; (36), тъй като тази звезда вече няма да бъде непродуктивна, а ще доведе до осъзнаване на особеностите на мястото.

(37) Сега, когато Хелиос се намира тук, той означава, че бащата е нещастен, с низсше потекло или роб; и когато бенефик хвърли (лъча си върху него) от тригон, това означава, че бащата е получил образование от богатството на жена. По същия начин, ако Селена се намери на това място, тя означава, че майката е робиня или бедна; (38), но ако благодетелят хвърли (лъча си върху нея) в триъгълна фигура, тя означава, че майката е била образована и подкрепяна от богат човек, въпреки че не е била освободена. /втори е девети от шести/

(39) Ако Арес бъде открит на това място като принадлежащ към управляващата секта в триъгълна фигура с благотворните звезди или дори да е заедно с Афродита там в женски знак, той посочва успех във военна чест и кариера. (40) Но дори и да не е във фигура с благотворна звезда, той няма да донесе много лоши неща, при условие че не принадлежи към противоположната секта; нито пък Кронос, ако бъде намерен там като принадлежащ към управляващата секта, тъй като лошите (звезди) се радват на лоши места. (41) Въпреки това, ако зловредните звезди се намерят там като принадлежащи на противоположната секта, те ще повлияят на лошите неща, характерни за мястото, имам предвид нещата, свързани с нараняване и атаки от лица от женски пол.

 

Олимпиадор, тълкуване на Павел Александрийски относно Дейността на родения

Накратко-обобщение по описания алгоритъм:

Видът дейност и техническите умения на родения следват от Венера, Меркурий и Марс. Разглеждаме позицията на трите планети в 9 дома (МЦ, 1, 7, ИЦ, 2, 5, 8, 11, 6), особено в десети и втори, като десетият е с приоритет. И правим преценки въз основа на това.

1. Трите  бързи планети - Венера, Меркурий и Марс характеризират деятелността и нейното качество. Павел също пише, че това не означава, че всяко изкуство или наука се описват само от тези планети.

2. Разглеждаме следните домове: всички ъглови, всички следващи и шести дом. Като приоритет Павел поставя кулминационния знак сред другите ъглови , а вторият сред всички следващи.

3. Ако там няма планети, гледаме знака на Фортуна, а ако и там няма, тогава разглеждаме добавките на Луната и Слънцето.

4. В случай на Марс, Юпитер и Сатурн разглеждаме дали правят сутрешна поява (видима и източна преди периода на ретроградност), а в случая на Меркурий и Венера, вечерен изгрев (западна и видима) в рамките на 7 дни преди или след раждането. Аз лично смятам че при определени условия сутрешните Венера и Меркурий също могат да посочат професията.

5. Ако изобщо няма такива планети, то тази тема е неактивна, т.е човека ще е бездеен, безработен

 


Отчитането на активността – поради бързината в нея – се взема от звездите, които се движат бързо.(2) След като предаде сметката за децата, астрологът сега продължи с друга глава, а именно с една за дейността, и ни учи на метод, чрез който можем да предскажем какви дейности и какви умения ще има роденият. (3) Но тъй като всяка дейност, доколкото се проявява в действие, се извършва в бързо движение, той прави изследването по този метод от звездите, които имат бързо движение – имам предвид Арес, Афродита и Хермес . И все пак това не е единствената причина, но и че тези звезди дават всяко умение и всяко знание. (4) Също така, той прави изследването и от Хелиос и Селена, (5) тъй като те също принадлежат към (звездите), които имат бързо движение. (6) Все пак той прави изследването не само от тези звезди, но и от Жребия на късмета.

(7) Той казва, че трябва да се спазват девет места – имам предвид, четирите опорни точки, тези които ги следват и шестото място от Часовия маркер, което е Лошата съдба и спадът . Трябва да се изследва коя от споменатите звезди – Арес, Хермес и Афродита – се намира на споменатите места, особено в централната точка, кулминираща в Средното небе или в наследника на Часа / 2 дом/; (8) защото тези места са по-твърди и по-авторитетни от останалите. (9) Ако откриете, че една от тези звезди има по-авторитетни места / намира се в тези две места - 2 и знака на МЦ/ или дори другите, кажете, че дейностите и уменията ще бъдат в съответствие с характеристиките на тази (звезда).

Например, ако е Афродита, роденият ще се занимава с артистични дейности като свирене на китара, танци, рисуване, резба на слонова кост, бродиране и т.н., и каквото (умения) принадлежат на жените. (10) И ако тя заема авторитетните места – имам предвид Средното небе или наследника на Часа – такъв човек ще практикува тези умения в техните най-изящни и уважавани (форми), но ако заема останалите/изброени домове/, ( той ще практикува) техните най-прости (форми) в съответствие с по-низшия им /в изследваната тема/ статус.

(11) Ако Хермес заема тези места, той дава дейности и умения, свързани с говоренето в съответствие с местата, които той преобладава: (12) ако той преобладава на най-авторитетните места, той посочва професори, учени и възпитатели, но ако (той преобладава) по-низшите, посочва адвокати, автори на речи и учители в началните училища в съответствие с по-низшия статут на местата.

(13) И ако Арес заема най-авторитетните, той прави командири, генерали и войници, но ако (той заема) по-низшите, (той прави) ковачи, строители, дърводелци и обикновено тези, които работят с желязо. (14) Но дори сред металообработващите ще има разлика според мястото, преобладаващо от Арес: те ще бъдат скулптори, сребърници, майстори на инструменти или някой с по-нисък статус, като шлосери и други подобни.

(15) Следователно ще трябва да се провери коя от тези звезди заема посочените места. И ако трите звезди са в тях, кажете, че роденият ще бъде многостранен, но роденият ще се отличава особено с уменията, чийто майстор е на по-авторитетните места. Например, ако Хермес е в средата на небето и ако Афродита е в Часа /асцендента/, кажете, че такъв човек ще бъде педагог и художник или някой друг, практикуващ (умения, свързани с) удоволствия, но най-вече (свързани с ) говорене; (да речем) по същия начин в случая с наследника на Часа, тъй като той също е авторитетен. 

(16) И ако никоя от тези звезди не се намира на тези места, ще трябва да се провери в кой знак попада Лотът на съдбата и (трябва) да се види дали някоя от тези звезди не е там и (ако е така, ) това показва господарят на дейността. (17) Но ако никоя от тях не е там, трябва да се провери коя става сутринта / изгрява преди Слънцето/  или към коя от тях Селена отправя  молбата си /приляга към …/, (18) и тази (звезда) трябва да се каже, че е господарят на дейността . – (19) Това е прегледът за момента.

 

Доротей за дейността и нейното качество.

Този фрагмент не е запазен в достъпните арабски преводи. Основен източник за него е Хефестион-Апотелесматика, кн 2, гл.19.

Коментар към превода на Левенте Ласло

Накратко, Хефестион пише, че Доротей също има описание на качеството на дейността, като  гледа първо към Средното небе, второ към подземния ъгъл (IC), трето Асцендент, четвърто Фортуна. Десц  не се споменава. Трябва да видите дали на тези места има една от трите планети на дейността  - Венера, Марс или Меркурий. Ако липсва, тогава гледаме към коя от тези планети се присъединява Луната. Ако не се присъединява към никоя, тогава към коя се присъединява Слънцето.


Освен това Хефестион пише, че вярва, че присъединяването към Слънцето не е напълно необходимо, т.к. в този случай планетата ще бъде в лъчите на Слънцето. Тук има противоречие тъй като Хефестион първо коментира посочено от Доротей присъединяване на Слънцето към планети, а в последствие говори за присъединяване на планета към Слънцето. В първия случай планетата към която се присъединява Слънцето действително може да има отношение към дейността. Вероятно присъединяването към Слънцето за  Хефестион тук означава телесна връзка, а не аспект. И предлага подобно на Птолемей, да изследваме най вече планетата, която е сутрешна  и е близо  до Слънцето.


Тоест и Птолемей, и Хефестион имат предвид утринната планета, която изгрява преди него и е най-близо до Слънцето като сигнификатор на активността. Единствената разлика е, че за Хефестион вероятно е една от трите планети, които отговарят за качеството на активността - Венера, Меркурий или Марс. Доротей просто пише за добавянето на Слънцето или към Слънцето.


Освен това Доротей предлага да се вземе предвид шестият знак от Асцендента (ляв тригон към МС) и след това вторият знак  от Асцендента (ляв тригон на МС).


Т.Е приоритетите  на Доротей за анализ на дейността са подредени така Венера, Меркурий и Марс на места:

  1. в знака МЦ

  2. в знака ИЦ

  3. в знака  Асцендент 

  4.  в знака Фортуна 

  5.  Присъединяване на Луната към тях 

  6. изгряваща преди  Слънце /присъединяване на Слънце към нея 

  7.  шести от асцендента 

  8.  втори знак от асцендента

След това избираме сигнификатор въз основа на два фактора:

1. Приоритет на място (вижте по-горе) и

2. Най-мощната  от трите планети


 От този пасаж става ясно, че се разглеждат само три планети (Венера, Меркурий или Марс) на посочените места, които са дадени според приоритета. За тези планети се вземат предвид два фактора - приоритетът на местата и силата на самите планети. По-долу е друг превод на пасажи от Доротей, които са косвено свързани с тази тема и изяснява и въпросите с прилягянето към Слънцето, което показва че Доротей все пак е включвал в анализа и невидимите планети. 


  1. Звездата, даваща дейността, когато е в лъчите, дава подчинени и хора под командване, които приемат заповеди от други [и] неясни и скандални хора, които работят срещу заплата.

/това в съвременността най-общо са наетите лица/

2. Звезди в техните собствени къщи/знаци/, терми или триплицитети показват самоуправляващи се (свободни), притежаващи собствена сила и много изключителни дела. Ако са в своите екзалтации, те също ги правят известни и изтъкнати. Защото звезда, която достига екзалтация, е царствена и доминираща фигура: следователно, ако звездите, които дават дейност,  са в своите екзалтации, на тях са поверени царски дела, живеят с тях и се наслаждават на печалбата от тях.

Т.е според Доротей планетите в своите места показват независимост в дейността, бизнес и свободни професии.


3. Квадрантът от Асцендента до Средното небе е подобен на своята родина, от Средното небе до Десцендента на други земи, Благодетелите в Залеза и подземния свят сочат отслабването на действията и благоприятните неща незабележими, освен ако заемат места, на които се радват (в който случай предвещават благоприятна и благородна смърт); вредителите на тези места [посочват] болест, изгнание, нараняване и страдание.

.

Тук Доротей се аргументира защо не ползва Десц като едно от местата на сила за определянето на дейността. /виж също т.7 по долу/ Той се позовава на древното правило  където Десцендентът е свързан със залеза на Слънцето и съответно отслабва силата на планетата .  Подземното място се разглежда  като най-ниско, т.е. незабележимо. Оттук и тълкуванията, според които ако намерим планета отговаряща за дейността там- в знака на ИЦ, тя ще работи като такава, макар и постиженията и да са незабележими, защото все пак ще започне да се издига / по първичното движение на небесната сфера/  навлизайки в източната полусфера. Нещо което не можем да кажем за планетите на Десц които ще продължат пътя си към подземния свят , съответно имат слаб потенциал за действие, а в определянето на дейността все пак то е абсолютна необходимост.


 4 .Когато Марс, Венера и Меркурий са в отвращение към Средното небе или Асцендента, те означават нещастие от дейността/ отвърнатите от МЦ липса на признание и заслуги/ и провал/отвърнатите от Асцендента /.


5.Звезда на мястото на друга [звезда] предизвиква смесване на действието Съвсем познато и логично уточнение относно влиянието на управителя на планетата посочваща дейността върху целта и начина на действието и


6.Юпитер се смята за свързан с добрата репутация и славата; Сатурн към мръсотия, лошо отношение, умора и трудности./Допълниение към т.5 разглеждащо Юпитер и Сатурн като управители/Следва продължение....

петък, 25 ноември 2022 г.

Жребият на Съдбата и неговите значения в арабската традиция

Най-известният и използван жребий в арабската традиция, подобно и на елинистичната е жребият на Фортуна. Средновековните ислямски астролози възприемат, превеждат и представят ранните идеи на елинистичните астролози и същевременно значително разширяват идеята за жребиите и конкретно за Фортуна.

Абу Машар пише:

"Жребият е показател за здравето, живота, успехите и победите на човека, подкрепата на владетелите, властта им над останалите, а /в други карти/ показва състоянието на царството, владетеля и всички предишни неща... Той е свързан с душата, потоците на късмета, жизнената сила, увеличаването и намаляването на богатството, ресурсите, подкрепата, репутацията, увеличаването и намаляването на положението, похвалата и ранга..."


Важна подсказка за разбирането на този жребий се крие в неговото име. На арабски език името има значението на "богатство", но също и на "радост" и "щастие". Жребият на Фортуна е свързан с обстоятелствата, местата, нещата и хората, които носят радост и щастие в живота на човека. 


Късметът и успехът се раждат от радостта и щастието.Тук трябва да направим едно уточнение, тъй като нашите съвременни представи за тях се обуславят от една по консуматорска нагласа за търсене и преследване на нещо, което да предизвика тръпка, удоволствие, екстаз, привилегии придобивки и слава. Радостта и щастието според философите в древността обаче  се разбират като  състояние на благодарност, трайна радост, източник на поддръжка при среща с несгодите на живота, а и не на последно място като преживяване и състояние което е достъпно всекиму, макар и в различна форма и размер. Не всеки може да бъде успял, богат, признат, а източника на щастие и радост за всеки са различни, както и причините да бъде бъде благодарен на Съдбата.


Средновековните ислямски астролози тълкуват жребия на Фортуна по подобен начин - като област в живота на човека, в която той ще намери истинска радост, щастие и подкрепа, както и ресурси повлияващи материалното му положение и общо благосъстояние. Разбирането за "щастие" е наистина цялостно. Колкото повече човек е в хармония със съдбата си, колкото повече е в хармония и състояние на благодарност с ресурсите, които тя му предоставя, толкова по-голям "успех" може да постигне.   


Тъй като жребият често описва състояния, той се е използвал и за изучаване на  наклонности, заедно с Меркурий, Луната, жребия на Духа  и духовните сигнификатори, за разкриване на природата на душата и скритите способности. Съществуват техники които могат да разпишат целия живот на човека изследвайки двата архетипни жребия Фортуна и Дух. Например от Фортуна да извлечем описание за началото на живота, а от нейния управител описание за  края му. Абу Машар изтъква, че целият човешки живот може да бъде разбран чрез  Фортуна и жребия на Духа - т.е. направим профекции, примарни дирекци или освобождаване от тях, ще ни разкрие целта на живота. Има много удивителни техники използващи Фортуна! Една от тях използва додекатеморията на Фортуна за преценка, относно това доколко човек е способен да проявява безмилостност и престъпна жестокост. Според Ali A Olomi, съвременен изследовател на ислямската астрологична традиция, той е бил използван може би в хорарни въпроси, но моето скромно проучване установява наличието на особени маркери и рожденни карти на прочули се с жестокостта си престъпници.


Всички тези разнообразни и интересни техники произтичат от основното разбиране за Фортуна като съдба, като онази част от нашия живот, която е най-устойчива като тема, това място, където ще намерим истинска непоколебима радост и благодарност, ако имаме мъдрост да го видим и приемем с благодарност. 


Ali A Olomi предоставя и превод на  Abu ‘Ali al-Khayyat, по известен в средновековна Европа като Албохали, ученик на друг стожер на персо-арабската традиция -Masha’llah . И за двамата знаем че са силно повлияни от Доротей. Ето го и него:


Разположението на жребия на късмета в астрологичните домове показва мястото и нещата, които ще донесат радост и късмет на човека.


Al Hayat казва:


Ако жребият се падне в първи дом, това означава обща благословия и лекота при придобиване на желаното. Бизнесът, търговията, игрите и богатството навлизат в живота на тези хора с лекота. Това, което търсят, го получават.


Ако жребият се падне във втори дом, това означава, че човек ще има подкрепа, ресурси и богатство през живота си.


Ако жребият се падне в третия дом, тогава човекът ще бъде благословен.

братя и сестри и ще имат добри роднински връзки. Те ще намерят благословия в храмове, джамии и свети места.  


Ако жребият се падне в четвърти дом, човекът ще намери радост и ползи в  родителите си и вкъщи. Ще има благословии в работата със  земята, в откриването на скрити неща и в намирането на скрити съкровища. Те /тези трябва и ще оставят дарения в наследство*.

* Дарението е важен финансов компонент в ислямския свят, а и във всяка култура. Това е дарение, оставено в наследство за благотворителни цели: откриване на училища, болници, домове за бедни и т.н. Съвременната система от фондации и дарения, основаване на дарителски фондове и пр. е еквивалента на този смисъл.


В пети дом жребият показва човек, който е в движение и се наслаждава на много удоволствия, който често се влюбва в търсене на партньорство. Те ще намерят благословия в писането* , гостоприемството, лукса и комфорта и работата с деца /и любимци**/.

*Това указание е многозначително . В тесен контекст става дума за творческо писане, а в по-широк- всяко творческо изписване, включващо всички изобразителни изкуства

**допълнението е мое и касае домашни любимци и кумири


В шести дом, жребият показва късмет в трудовите договори, в работата със слуги, поданици и роби, както и в службата*. [3] Благословията ще бъде в сектора на услугите, в работата с добитък (овце, овни, говеда и коне).

*Ние отдавна не живеем в робска икономика и няма робски труд, но това не означава, че социалните взаимоотношения са се променили много и в настоящата икономика на труда и капитала, този контекст се разбира като труд за някой друг и средства за препитание идващи от някой друг, особено като се има предвид връзката на шести дом със службата, служенето и служителите, както и с услугите.Когато жребият се падне в седми дом, той показва човек, който търси любов и партньорство. Той носи благословии за жени*, любов, любовници/любовници, партньори и човекът увеличава състоянието си, подобрява положението си чрез тях. Радостта ще бъде от другите и от това, че им се посвещаваме**.

*Традиционно, почти до 20в., астрологичното повествование върви в контекста на мъжко раждане, освен в конкретни случаи. Съвременната трактовка в случая би трябвало да посочва жени в мъжки хороскоп и мъже в женски, или като цяло би звучала “Благословия за връзки”

**Тук се прокрадва допускането че човек който е така силно увлечен да търси любовта на другите, би се оказал в зависимост от тях или че партньора би имал социално влияние, изискващо посвещаване на неговите стремежи


Когато жребият е в осми дом, той показва загуба на ресурси и богатство. И особено ако владетелят е в асцендента. И по това време не бива да се залага на хазарт , да се предлага заем или да се купуват вещи, тъй като това ще доведе до разруха. Това е мнението на древните, т.е. когато жребият на Фортуна е в опозиция на дома на ресурсите, това означава унищожение на на ресурси. Когато се превръща в щастлив чрез благодетели, това показва растеж и ресурси от партньори.*

*Това е доста сложно за разглеждане указание в този формат, но най общо се има предвид, ако владетелите на жребия са бенефици, или той получава доминиращо влияние от бенефици и/или светилото на сектата. Общото указание остава същото, но когато въпросните бенефици или светило са хрокоратори или освобождават жребия /с примарна дирекция или зодиакално освобождаване напр./ ще настъпят и съответните ползи.


Ако жребият на Фортуна е в девети дом, това показва, че умът на човека е склонен към високи мисли, религия и Бог. Те ще намерят благословии при пътуване, сред непознати и в общуването с тях. Мнозина ще намерят радост в изучаването на закона и тайните и ще намерят подкрепа сред образованите хора.


В десети дом, жребият показва човек, който ще намери ранг, позиция и чест в живота*. Те ще намерят благословия сред владетелите и лидерите, ще намерят радост в славата и добрата репутация и в благоволението на висшестоящите. 

*Ъгловият жребий на късмета е показателен за възвишеност, издигане и постигане на ранг, още в античната традиция, двойно повече, ако е в кулминация. Това правило би важило независимо къде е кулминацията- 9,10,11 дом, ако ползваме система дом знак. Правилния израз в този случай би бил в десети дом или кулминиращия знак.


Жребият в единадесети дом, насочва към благословиите на десети, но в по-малка степен. Хората много пъти ще постигат (изпълнението на) желанията си и ще получават подкрепата /благословията  на висшестоящите. Те ще намерят радост в подкрепа сред управниците.


Намирането на късмета в дванадесети дом носи радост на онези, които освобождават затворници*, които са на служба и се занимават с работа с крави и коне

*Подкрепена от благоприятни конфигурации, Фортуната в 12-и означава, че враговете на човек ще паднат сами. Но ако  бъде победена от малефици, силата на враговете ще се увеличи. Затворниците в съвременен контекст могат да се разширят понятийно до всякакви хора и същества изпаднали в немилост или пострадали от ударите на Съдбата-бездомни, сакати, сираци, жертви на насилие и война, малцинства.


Планетарният управител на съдбата обикновено се тълкува като източник на външна помощ или подкрепа за даден човек.


Al Hayat казва:

Ако съдбата е под властта на Сатурн, в Козирог или Водолей  - човек ще намери подкрепа сред предците, висшестоящите и мъдрите управници.


Ако съдбата е под властта на Юпитер , в Стрелец или Риби , човек ще има подкрепа сред религиозните, добре запознатите със законите хора, съдиите, философите и учителите.


Ако  Фортуна е под властта на Марс, в Овен или Скорпион, човекът ще има подкрепа сред младите шампиони, смелите хора и сред магьосниците*.

*По специално в Скорпион, не в Овен 


Ако съдбата е под властта на Слънцето, в Лъв, човек ще има подкрепа сред богати и благородни, високопоставени хора.


Ако Фортуна е Венера, Телец или Везни, човек ще намери подкрепа сред артисти, музиканти и благородни хора, макар и не от високопоставени среди.


Ако жребия на Фортуна е под Меркурий, в Близнаци и Дева, човек ще намери подкрепа сред учители, книжари, писатели, счетоводители и философи.


Ако съдбата на Фортуна е под властта на Луната , в Рак, човекът ще намери подкрепа сред мечтателите, лечителите и хората с транссексуална ориентация*

* luminal gender spaces


Фортуна  в знаците на екзалтация и термите на планетите 

Управителят на екзалтацията на съдбата на Фортуна заедно с управителя на термата също показват местата и хората, където човек ще намери късмет или радост. Прочита на екзалтациите на планетите посочват специални достойнства на хората носещи късмет на родения. Например Юпитер-мистици и мъдреци, а не просто философи или Слънцето-управляващи , а не просто вископоставени. Това ни насочва към идеята, че ако Фортуна попадне в знак, където има екзалтация на планета, човек получава допълнителни привилегии, специални ресурси с по-високо качество или подкрепа от хора с отличителни постижения и способности.


Al Hayat казва:

Ако жребият се намира в екзалтацията на Сатурн, човек ще намери късмет сред по-възрастни, по-мъдри, по-справедливи и жени* с различен статус от самия него.

*виж бележката за Фортуна в седми дом


Ако късметът се намира в екзалтацията на Юпитер, човекът ще намери радост и щастие сред мистиците, мъдреците, хората с високо положение и образованите учени.


Ако Фортуна е в екзалтация на Марс, човек ще намери радост и късмет сред господари на конете, кавалеристи, воини, везири* и млади владетели.

*министри, представители на изпълнителната власт, хора които оперативно се разпореждат със власт и сила


Ако съдбата на Фортуна се намира в екзалтация на Слънцето, човек ще намери късмет и радост сред управляващите, известните и богатите.


Ако Късметът се намира в екзалтация на Венера, човек ще намери късмет и радост сред художниците, производителите на бижута, поетите, работещите в болници и сред създаващите красота*.

*има се предвид в козметика, парфюмерия, грим, мода, интериор


Ако съдбата на Фортуна се намира в екзалтацията на Меркурий, човекът ще намери богатство и радост сред книжарите, бизнесмените, мениджърите и учителите.


Ако жребият на Късмета се намира в екзалтацията на Луната, човек ще намери късмет и радост сред мъдреците, мечтателите и младите жени*.

*тук може би все пак ще трябва да отчетем и фазата на Луната. Млада Луна-млади жени, Стара Луна -стари жени, Пълнолуние- зрели жени


Така например, според Ali A Olomi,  ако жребият на Фортуна се намира в Козирог, където Марс е в екзалтация, а също така и в термите на Венера, тогава ще имаме пред себе си човек, който ще намери късмет сред министри, владетели, артисти и красавици. Аз бих допълнила, че дори да не се намира при такива условия, но той или неговия управител получават доминиращо влияние Венера и Марс в екзалтация, да речем чрез управление или преодоляващ аспект пак би имал наличието на подобни възможности и в живота му ще се наблюдава подкрепящо влияние на подобни хора.


Така става ясно, че Жребият на Фортуна и неговите определени значения подсказват интересни идеи за съдбата, предназначението и живота на човека, но също и за начина, по който човек ще получи радост и благосъстояние. Умелият астролог може да използва определени техники, базирани на времето, не само за да тълкува колебанията на съдбата, но и да дава съвети относно това къде в живота си човек може да намери подкрепа и помощ в тези моменти.